Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λιβρών θηλυκό