Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κοχλιοί αρσενικό