Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κατοικιών θηλυκό