Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

καπελαδούρας