Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ευλογήσεων θηλυκό