Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εποίκων αρσενικό