Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εποίκους αρσενικό