Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιφανειών θηλυκό