Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιπλεύσεως θηλυκό