Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιθέσεως θηλυκό