Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιθέσεων θηλυκό