Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επίπλου ουδέτερο