Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

εξελληνισμένε