Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξαπολύσεως θηλυκό