Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εκδημοκρατισμούς αρσενικό