Δείτε επίσης: εισιτηρίου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

εισιτήριου ουδέτερο