Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εισηγητών αρσενικό