Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαχειρίσεως θηλυκό