Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δεξαμενόπλοιου ουδέτερο