Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δίσκου αρσενικό