Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δήμου αρσενικό