Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαστριτίδων θηλυκό