Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαστρίτιδων θηλυκό