Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαλάζιων ουδέτερο