Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαιών θηλυκό