Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάτου αρσενικό