Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάρων αρσενικό