Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάρου αρσενικό