Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόξυλων ουδέτερο