Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόξυλου ουδέτερο