Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βράχους αρσενικό