Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βράχου αρσενικό