Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βογκητού ουδέτερο