Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βελτιώσεων θηλυκό