Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βεβαιοτήτων θηλυκό