Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βανδαλισμών αρσενικό