Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βάσεων θηλυκό