Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αυτογνωσιών θηλυκό