Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αστρονόμων αρσενικό ή θηλυκό