Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αστρονόμου αρσενικό ή θηλυκό