Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απολύσεων θηλυκό