Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποδενδρώσεως θηλυκό