Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απανθρακοποιήσεων θηλυκό