Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αντρειών θηλυκό