Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντινομιστικούς