Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντινομιστικέ