Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντικειμενικούς