Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντικαρκινικούς