Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντικαρκινικέ