Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

ανταμειβόμενε